Riskli Yapılarda Parsellerde Uygulama

RİSKLİ YAPILARDA PARSELLERDE UYGULAMA

Kentsel dönüşüm uygulamalarında kanuna göre ilk olarak riskli yapılarda uygulama hakkı maliklere verilir. Riskli alan, riskli yapı veya rezerv yapı alanlarında öncelikle maliklerin uygulama yapması esas alınır.

Bu uygulamaların bütün işlemlerinde ve sürecinde kanuna göre ilgili kurumlar maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür.

6306 sayılı yasa uyarınca riskli yapılarda, parsellerin tevhit edilmesi, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği ile karar verilememiş ise, riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile bütün malikler toplantıya çağrılır.

Toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda riskli yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

Bu karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebligatta 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği taktirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arasa payları; yönetmelikte belirlenen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği taktirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.

Malik ile yapılan anlaşmanın şartlarının tapu kütüğünde belirtilmesi de dahil olmak üzere, tapu tesciline ilişkin işlemler Müdürlük vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın satışına kadar verilmesi halinde, bu satışın öncelikle Bakanlığa, Bakanlığın uygun gördüğü bağlı veya ilgili kuruluşlarına, İdareye veya TOKİ’ye teklif vermesi gerekir.

porno film - porno sex