Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Çeşitli ve Son Hükümler - GN İNŞAAT(Çevresine Değer Katar)

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Çeşitli ve Son Hükümler6306 Sayılı Kanun ve Hak Sahiplerince Kullanılacak Krediler
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedir? Nasıl açılır?
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Kararı Nasıl Alınır?
Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Çeşitli ve Son Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - İdarelere Kaynak Aktarılması
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Konut ve İşyeri Kredileri
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Kredi ile İlgili Diğer Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Muhasebeleştirme İşlemleri ve Harcamalara İlişkin Belgeler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Tespit ve Yıkım Kredileri
 
DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İhale işlemleri

MADDE 24 – (1) Özel hesaptan yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hallere dayanan işler kapsamında sayılır.

Özel hesaptan alınan taşınırların kaydı ve kullanımı

MADDE 25 – (1) Özel hesaptan taşıt ve iş makinesi alınması Bakanlığın iznine tabidir. 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında olan taşıtların edinilmesinde 237 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine ve bu konuda diğer düzenleyici işlemlere uyulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için özel hesaptan satın alınan her türlü taşınır mal, bağış olarak taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle proje yürütücüsü harcama biriminin veya kaynak aktarılan idarenin envanter kayıtlarına alınır.

(3) Özel hesaptan alınan taşınırlar, bu Yönetmelik kapsamında yürütülen projelere ilişkin hizmetler dışında ve başka amaçlarla kullanılamaz. Bu taşınırların kullanıma verilmesi, devir, terkin ve hurdaya ayırma işlemlerinde idarenin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) İdarenin veya kaynak aktarılan diğer kuruluşların bu Yönetmelik kapsamında yürüttüğü projelerin sonuçlanmış olması ve söz konusu taşınırlara ihtiyacının kalmadığının anlaşılması halinde; taşınırlar, Yönetmelik kapsamında proje yürütücüsü durumunda bulunan veya bu amaçla kaynak aktarılan diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlıkça uygun görülenlere, başka bir işleme gerek kalmaksızın bedelsiz devredilir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

10.03.2016

Etiketler: Çeşitli ve son hükümler kentsel dönüşüm yönetmelik