Betonu Özelliklerini Etkileyen Faktörler

Beton özelliklerine etki eden faktörler

BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Beton özelliklerine etki eden faktörlerin başında betonu meydana getiren bileşim elemanları ve oranları, karıştırma, taşıma, yerleştirme ve olgunlaştırma gelmektedir. Bu etki eden faktörler üzerinde detaylı olarak durulacaktır.

Çimentonun Etkisi

Yapının özelliğine göre çimento cinsleri kullanılmalıdır. Çimentonun mineralojik yapısı, betonun bileşiminde çok önemli bir yer tutar. Portland çimentosunun bileşimde C3S, C2S, C3A ve C4AF’nin yüzde oranları yüksek ve etkilidir. Çimento içindeki C2S betona ilk dayanımını kazandırır. Hidratasyon ısısını yükseltir. C2S, ilk dayanıma etkisi az olmakla birlikte son dayanıma çok etki eder ve hidratasyonu yavaştır.

Beton içindeki çimento hamuru, agrega taneleri arasında kalan boşlukları yeterinse dolduracak miktarda olmalıdır. Beton üretiminde çimento miktarının en az olması, her zaman gerçekleştirilmesi istenilen bir husustur.

Agreganın Etkisi

Betonun mekanik özelliklerine en çok etki eden çimento agrega aderansıdır. Aderansın çok mükemmel oluşu, betonun dayanımını iyi yönde etkilemekle beraber plastik davranışlarını da kısıtlar. Betonun ortalama olarak %70’ini meydana getiren malzeme agregadır. Aderansın iyi olabilmesi için agreganın bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar; Tanelerin en büyük boyutunun, en küçük boyutuna oranı 3’den büyük olmamalıdır. Agrega taneleri dayanıklı olmalıdır. Betonun priz yapmasını geciktirici, sertleşmesini  ve bileşimini engelleyici, boşluk yapan ve beton donatısını korozyona uğratan zararlı madde içermemelidir. Agrega granülometrisi öyle ayarlanmalıdır ki çimento kumun boşluklarını, kumda çakılın boşluklarını dolduracak şekilde olmalıdır.

Suyun Etkisi

Çimento hamurunun bağlayıcılık özeliği, büyük ölçüde çimentonun kalsiyum silikat bileşikleri ile su arasında kimyasal reaksiyonlar sonucunda oraya çıkan kalsiyum-silikat-hidrat jellerinin oluşumuna dayanmaktadır. Kullanılan suyun içerisinde fazla miktarda bulunabilecek yabancı maddeler, hidratasyon ürünlerinin oluşumu olumlu veya olumsuz yönde etkilediği gibi priz süresini de etkiler. Su, çimento hamurunun bağlayıcılık özelliğini, betonun dayanımını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Çimento hamuru, irili ufaklı agrega tanelerinin yüzeyini kaplar ve taneler arasındaki bağı sağlar.

Karışım ve olgunlaştırma suyunun pH değeri, 7’den küçükse asit büyükse bazik olduğu bilinmektedir. Suyun pH değeri, betonun priz süresi üzerinde etkilidir.

Su-Çimento Oranı

Su-Çimento oranı basınç dayanımını ve dış iklim faktörlerine karşı dayanıklılığında önemli rol oynar. Su ve çimentodan meydana gelen çimento hamurunda, suyun çimentoya oranı ne kadar küçük olursa çimento hamuru o kadar koyu kıvamlı olur. Koyu kıvamlı hamurla elde edilen betonun, basınç ve dış faktörlere dayanımı ve hacim sabitliği oldukça iyi sonuç verir. Beton karışım hesabında su çimento oranı, çeşitli iklim şartlarına beton dökülecek alana ve basınç dayanıma göre seçilir. Seçilen Su-çimento oranı beton özelliğine göre değişiklik gösterir. Betonun döküleceği ve servis vereceği ortam şartları, önemli dış iklim etmeni altında ise su-çimento oranı küçültülür. Betonun donma –çözülmeye karşı dayanıklılığını arttırmada, düşük su-çimento oranı yanında hava sürükleyici kimyasal katkı maddesi kullanılmalıdır. Ayrıca hava sürükleyici kimyasal katkı maddesi, betonun işlenebilirliğini arttırdığından su-çimento oranını azaltmak mümkündür. Betonda su-çimento oranı, mukavemetle ters orantılı olarak değişir. Karışımda kullanılan su çimento oranı küçüldükçe betonun mukavemeti artar kılcal boşlukların miktarı azalır.