Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar - GN İNŞAAT(Çevresine Değer Katar)

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar6306 Sayılı Kanun ve Hak Sahiplerince Kullanılacak Krediler
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedir? Nasıl açılır?
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Kararı Nasıl Alınır?
Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Çeşitli ve Son Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - İdarelere Kaynak Aktarılması
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Konut ve İşyeri Kredileri
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Kredi ile İlgili Diğer Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Muhasebeleştirme İşlemleri ve Harcamalara İlişkin Belgeler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Tespit ve Yıkım Kredileri

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine,  giderleştirilmesine, muhasebeleştirilmesine, denetimine ve özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Brüt inşaat alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, bağımsız bir konut veya apartman dairesinin, müşterek duvarların yarısı ve balkonlar ile ünite içinde kalan bacalar ve aydınlıklar dâhil edilmeksizin, dış duvarları dâhil olmak üzere, bu duvarlar arasında kalan toplam alanı,

c) Genel Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenleri,

d) Güncelleme dönemleri: Her yılın 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere altı aylık dönemleri,

e) Güncelleme oranı: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) baz alınarak belirlenecek oranı,

f) Güncelleme yöntemi: Kredinin kullanma ve geri ödeme süresince kredi borcunun ve geri ödeme taksitlerinin tespiti amacıyla; güncelleme dönemlerinde, güncelleme oranının uygulanması işlemini,

g) Harcama yetkilisi: Kaynak tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

ğ) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

h) Kanun: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu,

ı) Kaynak aktarımı: Bakanlık bütçesine dönüşüm gelirleri karşılığı ödenek kaydedilen tutarlardan; İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine (Mülga ibare:RG-14/6/2013-28677)  (…) yapılan ödemeleri,

i) Kredi: Bu Yönetmeliğe göre açılacak tespit, yıkım, konut ve işyeri kredilerini,

j) Merkez Muhasebe Birimi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünü,

k) Özel hesap: Dönüşüm Projeleri Özel Hesabını,

l) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

m) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

ifade eder.

 

 

 

10.03.2016

Etiketler: amaç kapsam dayanak ve tanımlar