Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Tespit ve Yıkım Kredileri - GN İNŞAAT(Çevresine Değer Katar)

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Tespit ve Yıkım Kredileri6306 Sayılı Kanun ve Hak Sahiplerince Kullanılacak Krediler
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedir? Nasıl açılır?
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Kararı Nasıl Alınır?
Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Çeşitli ve Son Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - İdarelere Kaynak Aktarılması
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Konut ve İşyeri Kredileri
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Kredi ile İlgili Diğer Hükümler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Muhasebeleştirme İşlemleri ve Harcamalara İlişkin Belgeler
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - Tespit ve Yıkım Kredileri

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tespit ve Yıkım Kredileri

 

Kredinin şartları ve geri ödenmesi

MADDE 15 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak tespitler için, özel hesaptan tespit kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde tespitin yaptırılması ve Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Aksi takdirde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı uygulanır ve kredinin/borcun tamamı muaccel hale getirilir.

(2) Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Aksi takdirde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı uygulanır ve kredinin/borcun tamamı muaccel hale getirilir.

(3) Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulur.

(4) İl Müdürlüklerince incelenen kredi başvurularından uygun görülenler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(5) Verilecek kredinin miktarı, her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenecek yapı yaklaşık maliyetinin % 1’ini, Tebliğde öngörülmeyen yapı sınıfları için ise yapı keşif bedelinin % 1’ini geçemez.

(6) Açılan kredi peşin olarak Özel Hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.

(7) Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.

(8) Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.

(9) Kredinin geri ödenmesi ile ilgili diğer hususlarda 14 üncü madde hükümleri uygulanır.

Etiketler: tespit yıkım kredileri kentsel dönüşüm yönetmelik