Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği - İdarelere Kaynak Aktarılması

 
DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ

YEDİNCİ BÖLÜM

İdarelere Kaynak Aktarılması

 

Kaynak aktarılacak faaliyetler ve kurumlar

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-14/6/2013-28677) İdareler ile TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine, Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak şartıyla kaynak aktarımı yapılabilir.

Kaynak aktarımı başvurularında aranacak belgeler

MADDE 21 – (Değişik:RG-14/6/2013-28677)

(1) Genel Müdürlükçe, bu Yönetmelik kapsamında kaynak aktarım talebinde bulunanlardan;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Kaynağın, Kanun kapsamında belirtilen iş, işlem ve uygulamalarda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair taahhütname,

c) Bakanlıkça uygun görülen diğer belgeler,

istenir.

Değerlendirme ve onay

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-14/6/2013-28677) Kaynak aktarım talebi, Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra başvuru şartlarını taşıdığı belirlenen talepler Bakanlık onayına sunulur ve Bakanlıkça uygun görülen ödenek miktarı kadar kaynak aktarımı yapılabilir.

(2) İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketi tarafından ihale edilerek yaptırılacak işlerde, yılı içinde bitecek olan işler için yaklaşık maliyeti kadar, yıllara sari işlerde ise ihalenin yapılacağı yıl yaklaşık maliyetinin en az % 10’u kadar kaynak tahsis edilebilir. Kurumca yapılan ihale sonrasında oluşan rakama göre kaynak aktarımı yapılır.

Kontrol ve denetim

MADDE 23 – (1) Kaynak aktarımı yapılan idareler tarafından yapılan uygulamaların denetimi, Bakanlık ve Sayıştay tarafından yapılır.

(2) Bakanlıkça, idare tarafından yürütülen işlerin bu Yönetmelik ve projesindeki teknik ve idari esaslara ve taahhütnamedeki şartlara uygun yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda İdareye yapılan resmi uyarıdan sonra uygulamada görülen noksanlık ve aksaklıkların giderilebilmesi için bir süre verilir. Bu süre içinde yapılan uyarının gereklerini yerine getirmeyen idarelere yapılan ödenek aktarımı durdurulur.

(3) Dönüşüm uygulaması esnasında taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen diğer şartlara uygun hareket etmeyenlere aktarılan kaynaklar, aktarılış tarihinden itibaren tahakkuk eden kanunî faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

(4) Özel hesaptan aktarılan kaynakların denetimi Bakanlık ve Sayıştay tarafından yapılır.